Cac hinh thuc thanh toan, truc tuyen, chuyen khoan, tien mat, ngan luong, bao kim